De organisatie van het onderwijs

Wie werken er in de school?

Op De Boog werken groepsleerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek, een intern begeleider, een vakleerkracht beeldende vorming/ administratief medewerker, een remedial teacher, twee onderwijsassistenten, een concierge en een directeur op de school. Op de bso werken zes pedagogisch medewerkers. Daarnaast kunnen we rekenen op trouwe vrijwilligers, meest ouders, die de overblijf verzorgen.

Iedere groep heeft één of twee groepsleerkrachten. Met hen zult u het meeste contact hebben.

Bouw

groep

Leerkracht(en)

werkdagen

mailadres

Onderbouw

Groep 1,2

A

Roos Rooswinkel- Schroder

ma, di en wo

roos@montboog.nl

Lara van Brero

wo, do en vr

lara@montboog.nl

B

Sanna Rozemeijer

ma, di en wo

sanna@montboog.nl

Joke Loos

do en vr

joke@montboog.nl

 

 

 

C

Geesje Wijnen

ma, di, wo, do, vr

geesje@montboog.nl

Middenbouw

Groep 3, 4, 5

D

Monique Mosterd

ma, di, wo

monique@montboog.nl

Marsja Hensen

do , vr

marsja@montboog.nl

 

 

 

E

Ingeborg Kat

ma, di, wo, do, vr

ingeborg@montboog.nl

Nelly Loos

 vr

nelly@montboog.nl

F

Kim Rietveld

ma, di, wo, vr

kim@montboog.nl

Nelly Loos

do

nelly@montboog.nl

G

Eline van Delden

ma, di, do, vr

eline@montboog.nl

Nelly Loos

wo

nelly@montboog.nl

 

 

 

         

Bovenbouw

Groep 6, 7, 8

H

Renée Wustenhoff e

wo, do, vr

renee@montboog.nl

  Debbie Timmer  ma, di  debbie@montboog.nl

I

Rosa Caarls

ma, di wo, do, vr

rosa@montboog.nl

J

Margriet de Boom

ma, di, do, vr

margriet@montboog.nl

Debbie Timmer

wo

debbie@montboog.nl

 

K

Josephine Bakker

ma, di, wo, do, vr

josephine@montboog.nl

 

 

 

Naast de groepsleerkrachten krijgt uw kind ook met onze specialisten te maken.

Specialisten

Taak

Naam

werkdagen

mailadres

Directeur

Claar Rekers

di, wo, do, vr

claar@montboog.nl
directie@montboog.nl
school@montboog.nl

Intern begeleider

Daisy Walburg

di, wo, do

ib@montboog.nl
daisy@montboog.nl

Leerkracht beeldende vorming en 

Els van Groenigen

di, do, vr

els@montboog.nl

Administratie en TSO

Sandra Ivens

ma, di, wo, do

sandra@montboog.nl

Vakleerkracht gymnastiek

Sandra Kwaks

wo, vr

sandrak@montboog.nl

Remedial teacher

taalondersteuner
onderwijsassistenten
Concierge

Marsja Hensen
Laura Vos
Solange Hop
Shirley van der Hoorn
Hamid Hafid

ma, wo

marsja@montboog.nl

Laura@montboog.nl
Solange@montboog.nl

Shirley@montboog.nl


Hamid@montboog.nl

In iedere bouw zijn leerkrachtondersteuners aan het werk:
Solange Hop, Laura Vos, Shirley van der Hoorn

Op onze eigen Montessori-bso De Boog werken de volgende mensen:

Personeel BSO De Boog (Boogies Wonderland)

Taak

Naam

werkdagen

mailadres

coördinator en leidster naschoolse opvang

Sandra Ivens

ma, di, do en vr

bso.deboog@montboog.nl
sandra.ivens@montboog.nl
sandra@montboog.nl

stamgroepleider midden- en bovenbouwgroep naschoolse opvang

Kees Bos
Nilufer Bozkurt 

ma, di, do, vr

kees.bos@montboog.nl

voorschoolse opvang

Marjolijn Rutte
Synia van Berkel
Dikra El Khanichi

wisselend


wisselend

marjolijn.rutte@montboog.nl

Naschoolse opvang

Nilüfer Bozkurt

ma, di, wo, do, vr

nilufer.bozkurt@montboog.nl

Naschoolse opvang Marjolijn Rutte  ma, di, wo, do vr  marjolijn.rutte@montboog.nl

Naschoolse opvang

Khatera Hashemy Ahmadi

ma, di en do, vr

Khatera.hashemy@montboog.nl

 

 

 

Stagiair(e)s

We hebben ieder schooljaar meerdere stagiaires op school. Dit kunnen Hbo-studenten van de Pabo in Leiden of Amsterdam zijn, of mbo-studenten sociaal pedagogisch werk of snuffelstagiairs van het voortgezet onderwijs. Stagiairs zijn gekoppeld aan een vaste klas of een vaste taak. Ze worden begeleid door een mentor vanuit school en vanuit hun opleiding.

We werken nauw samen met PABO Leiden als opleiders in de school.

Invalleerkrachten

Bij afwezigheid van een personeelslid van De Boog of bso De Boog wordt een invalleerkracht die in dienst is bij Sopoh (school) of Soks (bso) gevraagd in te vallen.

Schooltijden:

We werken met een vijf gelijke dagen rooster.

Alle kinderen hebben van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 school. Ze pauzeren en eten op school. De inlooptijd is van 8.15-8.30.

Voor- en naschoolse opvang

Voor de voor- en naschoolse opvang maken kinderen van De Boog gebruik van verschillende organisaties voor buitenschoolse opvang. De meeste kinderen van De Boog gaan naar Boogies Wonderland Andere kinderen gaan naar Op Stoom, De Boshoeve, Happy Kids of Het Woudlopertje.

Contactgegevens BSO’s

·         Montessori-bso De Boog                            0252 - 675655 / 06 - 29154201

·         SKH                                                               0252 - 241090

·         Op Stoom                                                      0252 - 680362

·         ’t Woudlopertje                                              0252 - 623820

·         Happy Kids                                                    0252 - 689965

·         Borus                                                             0297 - 522182

Montessori-bso De Boog is de eigen BSO van De Boog en werkt inhoudelijk en organisatorisch nauw samen met school. De voorschoolse en naschoolse opvang wordt vanuit dezelfde pedagogische visie als die van de school vormgeven, leidsters zijn gedeeltelijk ook op school werkzaam en de directie is in één hand. We maken gebruik van elkaars voorzieningen en in de begeleiding van de kinderen sluiten we zoveel mogelijk bij elkaar aan.

bso De Boog is geopend op de schooldagen van 7.15 tot de start van de school en na schooltijd tot 18.30. 

U vindt meer informatie over openingstijden, prijzen en inhoudelijk beleid op onze website (www.montboog.nl/BSO).

Overblijven

Onze school heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school overblijven. Zij lunchen met de leerkracht in de klas en spelen een half uur buiten onder leiding van de overblijfkrachten, zodat de leerkrachten een half uur pauze hebben.

De onderbouw speelt tussen 11.30 en 12.30 in twee “shifts” buiten onder leiding van drie overblijfkrachten op het kleuterplein. De middenbouw speelt tussen 11.30 en 12.00 en de bovenbouw tussen 12.00 en 12.30 op het grote plein onder leiding van drie overblijfkrachten. Zo heeft iedereen de ruimte en blijft de groep overzichtelijk.

Van de tijden kan worden afgeweken als dat in verband met de activiteiten passend is.

De overblijfgroep bestaat uit vrijwilligers, meestal ouders, die volgens rooster de begeleiding verzorgen. Van vaste overblijfkrachten wordt gevraagd dat zij een cursus volgen en een verklaring omtrent het gedrag indienen. De overblijfkrachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

De organisatie van het overblijven, ligt in handen van de overblijfcoördinatoren. Bij de start van het schooljaar zijn dat Sandra Ivens (algemene coördinatie), Brigitte Lenes (grote plein) Jolanda Fiege (kleine plein), Lyda Meuzelaar (roosters) en Samantha van Engelenburg (betalingen).

De school ziet het overblijven als deel van de schooldag en blijft tijdens het overblijven verantwoordelijk voor de kinderen. Personeelsleden van school zijn tijdens het overblijven op school en als het nodig is, springen ze bij. Dat kan structureel zijn of incidenteel en steeds in nauw overleg met de overblijfgroep.

Er is een aantal keer per jaar overleg tussen directie en de coördinatoren en/of de overblijfkrachten.

Tijdens de overblijf gelden dezelfde afspraken als tijdens de kleine pauze.

De overblijfbijdrage maakt deel uit van de vrijwillige ouderbijdrage. Hiermee worden de kosten van het overblijven betaald zoals vrijwilligersvergoedingen, VOG’s, opleiding en aanschaf en onderhoud van het speelmateriaal,

Het e-mailadres van de overblijfgroep is overblijf@montboog.nl. Voor vragen over de overblijf kunt u ook altijd terecht bij Claar Rekers (directie@montboog.nl).

Vakanties en vrije dagen 

Wij hanteren de vakantiedagen zoals die gelden voor Noord Nederland. Daarnaast hebben wij 7 studiedagen, die we zoveel mogelijk aansluitend aan een vakantieperiode hebben gekoppeld.

De kinderen hebben 3 of 4 vrije middagen. Ze zijn dan in plaats van om 14.00 om 12.00 vrij.

Tijdens de vakanties en studiedagen is bso De Boog open. Een uitzondering hierop zijn de dagen tussen Kerst en oud en nieuw, de officiële vrije dagen en de vrijdag na Hemelvaartsdag. Dan is bso De Boog  gesloten. Er is jaarlijks één studiedag voor bso De Boog op een vrijdag. Dan is de bso gesloten.

De jaarplanning in de jaarkalender

Vakanties, vrije dagen en afwijkende schooltijden kunt u ook vinden op de schoolkalender, op de websitekalender en in de tweewekelijkse nieuwsbrief. Zowel de jaarkalender als de nieuwsbrief worden digitaal verstuurd. Ouders die een papieren exemplaar willen hebben, kunnen dit vragen bij de directeur van de school.

Ziekmelden

U wordt verzocht voor het ziek- of afmelden van uw kind te bellen tussen 7.45 en 8.15 uur op 0252 675655. Afmeldingen per mail worden niet altijd op tijd gelezen en kunnen daarom alleen worden gedaan voor afmeldingen op latere dagen. U hoeft uw kind maar één keer per ziekteperiode ziek te melden.

Dagen vrij en leerplicht

Elk kind mag naar school als het 4 jaar wordt, maar moet naar school als het 5 jaar is.

Buiten de schoolvakanties kan uw kind slechts in uitzonderlijke gevallen vrij krijgen. Hiervoor gelden de regels van de leerplichtwet. De directie van de school wordt daarbij gecontroleerd door het bevoegd gezag.

Bij bijzondere familieomstandigheden zoals een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden en voor het vervullen van bepaalde religieuze plichten kunt u bij de directie een dag vrij vragen. U dient dat tenminste twee dagen van tevoren kenbaar te maken. De leerplichtwet gaat er vanuit dat u zich houdt aan de uitgebreide schoolvakanties. Vakantie op een ander moment staat de wet alleen in uitzonderlijke gevallen toe en er moet dan echt sprake zijn van “gewichtige dan wel buitengewone omstandigheden”. Dit verzoek dient zowel mondeling als schriftelijk ruim van tevoren te worden aangevraagd bij de directie van de school. Als ouders vanwege hun beroep onmogelijk in één van de aangeboden schoolvakanties verlof op kunnen nemen, kan één keer per jaar voor een maximaal aaneengesloten periode van 10 schooldagen vrij worden gegeven. De ouders dienen dan wel in een gesprek aannemelijk te maken dat zij in geen enkele reguliere vakantieperiode met vakantie kunnen gaan. Op basis van dit gesprek kan een formulier worden verstrekt waarop de aanvraag dan schriftelijk wordt ingediend. Dit kan voor werknemers met een ondertekende werkgeversverklaring. Van werkgevers dan wel zelfstandige ondernemers wordt verwacht dat zij inzicht kunnen bieden in de onmogelijkheid om binnen de reguliere vakanties met vakantie te gaan. Aanvragen voor buitengewoon verlof gedurende de eerste twee weken na de zomervakantie worden niet gehonoreerd.

Verzoeken voor een extra verlof zonder dat er sprake is van gewichtige dan wel buitengewone omstandigheden worden niet gehonoreerd. Als u buiten de beschreven regels extra verlof wilt aanvragen, dan dient u dat direct bij de leerplichtambtenaar aan te vragen. U kunt contact opnemen met het team-leerplicht van de gemeente, telefoon 0900-1852, of via leerplicht@haarlemmermeer.nl.

Klassenindeling

Kinderen zitten op De Boog in twee of drie jaargroepen bij elkaar. Aan het eind van die twee of drie jaar worden de kinderen verdeeld over de klassen van de volgende bouw. Dat betekent dat zij in een andere samenstelling in de nieuwe klas zitten. Die groepsindeling maken de leerkrachten met de grootst mogelijke zorg, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende zaken:

- Het stimuleren van een doorgaande lijn in het leerproces;

- De vaardigheden van de kinderen;

- De mogelijkheden voor ieder kind voor het maken en onderhouden van vriendschappen;

- Het streven meer jaren in dezelfde groep te zitten;

- Het verdelen van de zorgbelasting over de groepen;

- Het evenredig verdelen van het aantal kinderen in dezelfde leerjaren;

- Een redelijke verdeling van de leerlingaantallen over de diverse groepen;

- Een zo goed mogelijke verdeling tussen jongens en meisjes;

- Het zoveel mogelijk voorkomen dat broertjes en zusjes, neefjes en nichtjes bij elkaar in de klas zitten.

Binnen de bouw is het alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk tot overplaatsing naar een andere groep over te gaan.

De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs.

In de hele schoolperiode wordt een kind gevolgd in de ontwikkeling. Met de gegevens uit observaties en de resultaten van het kindvolgsysteem bouwen we beeld op waarmee besluiten welke vervolgonderwijs het meest passend is.

In de bovenbouw wordt in de oudergesprekken gesproken over de overgang van het kind naar het voortgezet onderwijs. De leerkracht van de bovenbouw geeft een advies aan de ouders welke vorm van onderwijs zij geschikt acht. Dit advies is bindend voor de scholen voor voortgezet onderwijs.

In januari en februari organiseren de meeste scholen voor voortgezet onderwijs informatieavonden en open dagen en kan het kind worden ingeschreven op een vervolgschool.

In april wordt de verplichte eindtoets afgenomen. Het resultaat daarvan komt over het algemeen overeen met het advies van de school. Mocht de uitslag van de eindtoets lager zijn dan het advies, dan wordt het schooladvies niet herzien. Mocht de uitslag van de eindtoets passen bij een hogere vorm van voortgezet onderwijs, dan is het in overleg mogelijk het advies aan te passen.

e897a154b9cd96284411e7cd9f424c4a666997b28002c26fc80a6dd01a576a46[1]
ce6908c27dc877df725bd13102b9ae65fdb537e9bdb0cb5f753cc4e487d3bd9f[1]
d508d04ff6f11972de6f72334a83ec26c230e0b0e67f557e25e0ebcd07fed877[2]

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.