Kwaliteit

Op onze Montessorischool bieden we de kinderen de kans om zich in hun eigen tempo en naar hun eigen vermogen te ontwikkelen.

Het werk wordt met de kinderen besproken en beoordeeld naar de individuele mogelijkheden van het kind. De leerkrachten geven positief commentaar op het werk.

We geven de kinderen onderwijs op maat. Daarbij is een goede bepaling van een leerprobleem van groot belang. Door onze manier van werken, uitgaande van het kind en zijn mogelijkheden, kunnen we de kinderen met specifieke behoeftes goed ondersteunen in overleg met onze intern begeleidster en de inzet van de goed ingerichte analoge en digitale orthotheek.

Uitstroom naar het Voortgezet onderwijs

De afgelopen jaren kreeg het grootste deel van de kinderen een VWO of Havo advies. De kinderen behaalden de daarbij behorende resultaten op de centrale eindtoets. Het streven is ieder schooljaar onze resultaten boven het landelijk gemiddelde te laten uitkomen.

De kwaliteitsontwikkeling

We zijn voortdurend bezig ons onderwijs en ontwikkelingen in het onderwijsveld te beoordelen om te weten welke ontwikkelingen nodig zijn binnen het aanbod van onze school. We nemen de onderwijsvisie van Montessori uitdrukkelijk als uitgangspunt en willen daarin waardevolle ontwikkelingen integreren.

Eens in de vier jaar maakt de school een meerjarenplan. Hierin staat de school en het onderwijs beschreven en aan welke onderwerpen de school de komende periode gaat werken. Vanuit dit plan wordt vervolgens een jaarplan opgesteld. De plannen worden ter instemming aan de MR voorgelegd.

 

Het schoolplan, het jaarplan en de bijbehorende evaluaties kunt u downloaden vanaf de website. http://www.montboog.nl/

De school en het bestuur stellen personeel in staat tot het volgen van diverse opleidingen en trainingen om zich verder te professionaliseren.

Om het onderwijs verder te ontwikkelen onderhoudt de school contacten met verschillende instanties en instellingen. Dit zijn onder andere:

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer is de werkgever van het personeel op school. De openbare scholen werken samen om de kwaliteit op de scholen op een hoog peil te brengen en te houden. Daartoe worden studiemomenten, intervisiegroepen, trainingen en collegiale consultaties georganiseerd en wordt de kwaliteit gemonitord.

De gemeente Haarlemmermeer. De gemeente stelt scholen in staat om op projectbasis over middelen en formatie te beschikken. De school schrijft regelmatig en met succes in op allerlei onderwijsprojecten.

Het Montessorinetwerk van de Montessorischolen in Noord-Holland houdt zich op directieniveau bezig met onderwijsinhoudelijke veranderingen in de Montessorischolen.

Passend Onderwijs Haarlemmermeer. Dit samenwerkingsverband van alle scholen in de Haarlemmermeer organiseert de begeleiding van kinderen met specifieke behoeften met trainingen, begeleidingstrajecten, toegevoegde formatie en de begeleiding bij verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs.

De inspectie voor het basisonderwijs De inspectie houdt regelmatig kwaliteitsonderzoeken op bestuurs- en schoolniveau. Het laatste schoolonderzoek heeft in 2013 plaatsgevonden.

De Nederlandse Montessori Vereniging is de overkoepelende organisatie van Montessorischolen in Nederland. De N.M.V. heeft een kijkwijzer ontwikkeld, waar de Montessorischolen aan dienen te voldoen. Onze school is een erkende Montessorischool vanuit de Nederlandse Montessori Vereniging.

Wij zijn als school lid van deze vereniging Als ouder kunt u ook lid worden van de NMV. U ontvangt dan 6 keer per jaar het tijdschrift Montessori Mededelingen. (www.montessori.nl)

Een speciale kennismakingsuitgave voor ouders van MM is ook hier te bestellen

Verschillende opleidingsinstituten zoals onderwijsadvies, De leiderschapsacademie, Seminarium voor Orthopedagogiek en Hogeschool Leiden.

b8bd0c6ec05a6393ee61c88fa5d5efee07dc1bec916a493f9a4506237ae47270[1]
d508d04ff6f11972de6f72334a83ec26c230e0b0e67f557e25e0ebcd07fed877[2]
a009da87db3f4e6b1bed9b21ba7c146aa6bd94805e4a7c24000c2d5145af7acc[1]

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.