Leerlingenzorg

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. De Boog en het bestuur van SOPOH hebben zorgplicht. Dat betekent wij een passende onderwijsplek moet bieden als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Als dat kan op de school zelf. Als dat niet kan, op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. De scholen in de Haarlemmermeer zijn allemaal lid van het samenwerkingsverband Haarlemmermeer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Ook De Boog maakt deel uit van het samenwerkingsverband Haarlemmermeer. Hiermee hebben wij de mogelijkheid voor kinderen of groepen waarvoor extra zorg nodig is een aanbod samen te stellen waarbij gebruik gemaakt wordt van middelen en expertise uit het speciaal onderwijs, en experts vanuit het samenwerkingsverband. Het beleid vanuit het samenwerkingsverband en het school specifieke beleid vanuit De Boog zijn erop gericht kinderen met leer- of gedragsproblemen zoveel mogelijk op de eigen school op te vangen. We doen dat al jaren met over de afgelopen jaren een verwijzingspercentage naar het speciaal (basis) onderwijs dat lager ligt dan 1 % en daarmee onder het landelijk gemiddelde en dat van de Haarlemmermeer ligt.

De opvang van nieuwe leerlingen

Voor het eerst naar school gaan is een hele stap voor kinderen en ouders. We willen dat kinderen snel hun plaatsje vinden in de groep. Als een leerling geplaatst is, krijgt hij of zij de gelegenheid om 10 keer een dagdeel op bezoek te komen vóór zijn 4e verjaardag, tijdens de zogenaamde wendagen. Voor een 4-jarige kan een hele dag naar school gaan in het begin erg vermoeiend zijn. In goed overleg met de leerkracht kunnen ouders een plan van gewenning maken. Kinderen die in juni of juli vier jaar worden, wennen en starten na de zomervakantie in hun nieuwe klas.

Oudere kinderen, die van een andere school komen, vangen we zo goed mogelijk op. Deze kinderen mogen vooraf een keer op bezoek komen om de klas te leren kennen. De leerkracht en de klasgenootjes zorgen ervoor dat het kind zich snel thuis voelt in zijn nieuwe omgeving.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

Onze school is vanuit de missie en visie in het bijzonder geïnteresseerd in de individuele ontwikkeling van de kinderen door de leerjaren heen.

De groepsleerkracht registreert en beoordeelt het werk van de kinderen.

Door het aanbieden van de leerstof in individuele lesjes en de observatie van het werkende kind, heeft de leerkracht een goed zicht op de kwaliteit van de verwerking door het kind.

In de onderbouw wordt regelmatig kleutercheck door de leerkracht afgenomen waarmee de leerkracht zicht heeft op de individuele ontwikkeling.

In de midden en bovenbouw wordt de ontwikkeling gevolgd met resultaten uit werk, toetsen en gesprekken met leerlingen.

We gebruiken als aanvulling het genormeerde CITO leerlingvolgsysteem, waarmee we zicht hebben op de ontwikkeling van het kind in relatie tot de andere kinderen van dezelfde doelgroep en de persoonlijke ontwikkeling van het kind gedurende de gehele periode op onze basisschool.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen met behulp van Zien!

In een portfolio en met behulp van groeilijnen voor rekenen en binnenkort ook taal houden de kinderen, leerkrachten en ouders zicht op de ontwikkeling.

Rapportage

Wij kennen geen cijferrapporten. Wel bieden wij twee maal per jaar een schriftelijk verslag aan dat gebaseerd is op:

  • de observatie door de leerkracht
  • de methodegebonden toetsen
  • de genormeerde toetsen van het CITO
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling

Bij de verslagen wordt gekeken naar de vorderingen binnen de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het aangeboden schriftelijke verslag is de basis voor het oudergesprek. Per schooljaar worden drie oudergesprekken aangeboden: in november zonder verslag en in februari en juni met verslag. Tijdens de gesprekken staat de gehele ontwikkeling van het kind als individu centraal.

Voor onderbouwkinderen geldt nog het volgende:

Kinderen die na 1 januari 4 jaar zijn geworden, krijgen het eerste half jaar nog geen schriftelijk verslag. Wel is er gelegenheid voor de ouders om met de leerkrachten de ontwikkelingen van de kinderen te bespreken.

We zijn altijd bereid tot overleg als daar aanleiding toe is. Tenminste één maal per jaar is er een kijkavond, waarop uw kind laat zien waar het mee bezig is en u zelf lesjes geeft. Ook is er een speciale avond met workshops waar ouders kennis kunnen maken met het onderwijsaanbod van de school.

Aanvullende gegevens

Op de Boog werken we met het protocol “Leesproblemen en Dyslexie”. De kinderen worden regelmatig getoetst op hun lees- en spellingsniveau. Op deze manier worden mogelijke leesproblemen snel gesignaleerd. Daarmee zijn de leerkrachten gericht op de vroegtijdige signalering van structurele leesproblemen bij het aanvankelijk en voorgezet lezen vanaf groep 1 en op de preventie en remediëring daarvan. Daarnaast kan er op het gebied van taal en rekenen onderzoek gedaan worden door de intern begeleidster Rita Harder.

In groep 7 maken de kinderen de CITO- entreetoets, die zowel de ouders als de school aanvullende informatie biedt over de ontwikkeling van hun kind over de afgelopen periode. De toets biedt een perspectief voor het volgende en laatste leerjaar en de CITO-eindtoets.

Verlengen en versnellen

Op onze school kennen we geen zittenblijven. Dat wil zeggen dat er geen kinderen zijn die de stof van een jaar over moeten doen. Wel kan het gebeuren, dat een kind wat meer tijd nodig heeft. In goed overleg met de ouders kan dan besloten worden dat het kind een jaar langer over de basisschool mag doen. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind wordt er een effectief jaar gekozen om extra door te werken. Het kind werkt dan op zijn eigen niveau door. Ook op sociaal-emotionele gronden kan ervoor gekozen worden een jaar extra in een bouw te blijven.

Soms kan een kind zich zodanig ontwikkelen dat het wenselijk is om de basisschooltijd sneller af te ronden. In dat geval gaat een kind in een hoger tempo door de stof heen waardoor het mogelijk wordt om een jaar korter over de onder-, midden-, of bovenbouw te doen. De procedure hiervoor wordt vastgelegd in ons zorgplan.

Voor de zogenaamde “herfstkinderen” (kinderen geboren in oktober, november en december) gebruikt de Boog een protocol om te bepalen of zij als ze vijf jaar zijn al starten in de middenbouw. Daarbij wordt gekeken naar de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de kinderen.

Logopedie

Kinderen voor wie dat nodig vinden kunnen we laten screenen door de logopediste. De kinderen die extra begeleiding nodig hebben, worden doorverwezen naar logopedisten buiten de school.

Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.

Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden.

Heeft u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl.

Contactmomenten

5 jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt hierover vooraf meer informatie.

Advies en consultatie

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem ( zonder een naam te noemen ) een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden.

Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.

In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren.

Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.

Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugd

Zorg advies team

Op school is overleg met de intern begeleider van onze school en onder andere de JGZ verpleegkundige van GGD Kennemerland. Alle leerlingen waar zorgen over zijn, kunnen tijdens dit overleg worden besproken. Dit overleg draagt bij aan tijdige signalering en beoordeling van problematiek en verwijzing naar passende hulpverlening. Indien er vervolgstappen nodig zijn, wordt u als ouder daarvan vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. Ook leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden in het zorgoverleg besproken. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.

Leerlingbesprekingen

Ieder schooljaar voert de intern begeleidster drie keer een gesprek met de leerkracht over de vorderingen van alle kinderen van de groepen 1 t/m 8. Het doel hierbij is om kinderen die extra zorg nodig hebben tijdig te signaleren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de observaties van het kind door de leerkrachten en van de resultaten van het genormeerde kind-volgsysteem van het CITO. Bovendien worden leerlingenzaken eens per maand in het team besproken.

Individuele interne zorgmomenten

Handelingsplan

Binnen ons onderwijs werken de kinderen op hun eigen niveau. De aangeboden lesstof wordt hieraan aangepast. De ene leerling heeft wat meer tijd nodig om zich bepaalde lesstof eigen te maken dan de andere leerling. Ook zijn er kinderen die sneller dan gemiddeld door de lesstof heen gaan. Het meeste aanbod past binnen deze variatie en over de aanpassingen in het aanbod zijn binnen het team afspraken gemaakt.

Waar voor een kind deze reguliere aanpassingen niet voldoende zijn, kan de leerkracht besluiten een handelingsplan op te stellen, waarin de doelen, speciale begeleiding en middelen beschreven worden. Het kind werkt dan gedurende een bepaalde periode aan het ontwikkelen van de gewenste of nieuwe vaardigheden. De handelingsplannen worden regelmatig geëvalueerd en op basis van de resultaten aangepast. Ook worden ze met de ouders besproken. De montessori-omgeving leent zich, door haar individuele karakter, bij uitstek voor een individueel handelingsplan.

Individuele leerlingbespreking

Als de leerkracht vragen of twijfels heeft over de ontwikkeling van een leerling kan zij daarvoor een gesprek hebben met de intern begeleidster. Zij bekijkt samen met de leerkracht de mogelijkheden voor de leerling.

De intern begeleidster

Tot de taken van de intern begeleidster behoren het coördineren van de zorg, het ondersteunen van de leerkracht bij het samenstellen en aanbieden van de handelingsplannen en het begeleiden en soms afnemen van onderzoeken bij kinderen.

De orthotheek

De orthotheek is een systematisch opgezette verzameling remediërende materialen. Dit zijn materialen die geschikt zijn om kinderen met een (gediagnosticeerd) leerprobleem effectief op de goede weg te helpen.

Remedial teaching en extra begeleiding

De Boog heeft in het personeelsbestand twee onderwijsassistenten die ieder een aantal uren per week extra begeleiding bieden aan individuele leerlingen en groepen. Dit kunnen kinderen zijn die meer moeite hebben met de leerstof, of kinderen die extra uitdagingen nodig hebben.

Kinderen vanaf groep 5 met een voorsprong op taalgebied kunnen uitgenodigd worden deel te nemen aan lessen Spaans.

Externe zorg

Motorische Remedial Teaching (MRT)

Kinderen (5 tot 12 jaar) die extra aandacht nodig hebben voor de motoriek, kunnen via school / schoolarts doorverwezen worden naar door de gemeente verzorgde en bekostigde MRT-lessen.

Onderzoek vanuit de School Begeleidingsdienst.

Mocht uit onderzoek van onze intern begeleidster blijken dat er een aanvullend onderzoek nodig is, dan kan in overleg met de ouders dit onderzoek door de school worden aangevraagd.

De conclusies van een dergelijk onderzoek zijn adviserend van aard naar de ouders en de school toe. Het biedt de school en ouders handvatten om met het kind effectiever dan voorheen te werken, waardoor onnodige teleurstellingen voorkomen kunnen worden.

Onze school werkt veel samen met de School Begeleiding Dienst “Onderwijs Advies”. Contactpersoon/begeleider voor De Boog is Saskia van Leeuwarden.

Zieke kinderen

De schoolbegeleidingsdienst “Onderwijs Advies” heeft een consulent in dienst voor kinderen die zo ziek zijn, dat zij gedurende een langere periode de school niet kunnen bezoeken. In dat geval kan de zieke toch onderwijs thuis of in het ziekenhuis ontvangen.

Schoolcoach

Heeft u vragen of zorgen over het opgroeien of opvoeden van uw kind? Dan kunt u terecht bij de schoolcoach. De hulp is altijd dichtbij, gewoon op school. Vindt u het prettiger om ergens anders af te spreken dan kan dat ook.

Voor wie?

Iedereen kan bij de schoolcoach terecht: ouders en leerlingen, maar ook leerkrachten en intern begeleiders. De schoolcoach is er voor problemen die niet direct met leren te maken hebben. Zoals vragen over het gedrag of de ontwikkeling van het kind, over de opvoeding of zorgen rondom de veiligheid.

Aanpak
De schoolcoach luistert naar u en geeft tips en adviezen. Doel is dat u, uw kind en de school zelf een oplossing vinden. Soms zijn een paar gesprekken al genoeg. Soms is er meer nodig. Bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining, of een training om kinderen uit groep acht voor te bereiden op de overgang naar voortgezet onderwijs. De schoolcoach kan meedenken welke training het beste past.

Als er veel aan de hand is
Heeft de school zorgen over een kind, dan wordt dit altijd besproken met de ouders en als het nodig is binnen het zorgteam. Hierin zitten de schoolcoach, een jeugdverpleegkundige en de intern begeleider. Als het nodig is, kan de schoolcoach specialistische hulp regelen. Zo krijgt u snel de juiste ondersteuning of hulp, dicht bij huis.

Contact: Francis van den Kommer, T. 06-46012727, e.f.van.den.kommer@altra.nl

d3d148b3eff48c9f26a2f9b8a99250ba9e9ad8b547886a3a01958a7e7cbdc130[1]
b233619a6badbca8edc2f6f744b854b546e84c3ca44abe3ca73403ea87696b19[1]
b0c26206dd3b17dadc29ad5d3c2e5f64105427234e00b398c6012961d71a6b51[1]

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.