Missie, visie en doelen

Montessorischool De Boog stelt zich ten doel om kinderen onderwijs op maat te geven. De cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve vaardigheden van elk kind worden als uitgangspunt genomen om te bereiken dat het kind het optimale uit zichzelf haalt, met plezier naar school gaat en uiteindelijk uitgroeit tot een zelfstandige en vrije persoonlijkheid.

Onderwijsvisie

De Boog is een moderne montessorischool. Dat wil zeggen dat de onderwijsvisie van Maria Montessori uitgangspunt is en dat deze wordt aangevuld en uitgebreid met moderne pedagogische, psychologische en onderwijskundige inzichten. “Help mij het zelf te doen” is één van de belangrijkste uitspraken van Maria Montessori. De leerkracht begeleidt en stimuleert het kind bij zijn ontwikkeling op alle in de school voorkomende gebieden: het leren, de werkhouding, het maken en onderhouden van vriendschappen, samenwerken, motoriek, creativiteit, moraliteit. Dit bereiken we door een zorgvuldige opbouw vanaf de onderbouw, waar de kinderen, geholpen door de leerkracht, zelfstandig keuzes maken voor werkjes waar het aan toe is tot aan de bovenbouw waar de kinderen binnen hun mogelijkheden verantwoordelijkheid dragen voor een verstandige planning en werkkeuze. Begeleid door de leerkracht werken de kinderen individueel en in samenwerking zelfstandig aan hun opdrachten. Door observaties, gesprekken en toetsen worden de kinderen gevolgd in hun ontwikkeling en sluiten we in de begeleiding aan bij wat ze nodig hebben. We hebben daarbij hoge verwachtingen van de kinderen en houden veel rekening met de individuele verschillen tussen de kinderen. Op die manier helpen wij de kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, capabele en sociale wereldburgers.

Heterogene groepen

 De school heeft 11 klassen. We werken zoals dat op montessorischolen gebruikelijk is in heterogene groepen met verschillende leerjaren in één groep. Voor een goede sociaal-emotionele en intellectuele ontwikkeling vinden wij het werken in groepen met verschillende leeftijden belangrijk. Er zijn drie verschillende bouwen. Deze komen overeen met de ontwikkelingsfases van basisschoolkinderen. Er zijn drie onderbouwgroepen (kinderen uit groep 1 en 2), vier middenbouwgroepen (kinderen uit de groepen 3, 4 en 5) en vier bovenbouwgroepen ( kinderen uit groep 6, 7 en 8). Het streven is dat een leerling gedurende de bouw in dezelfde groep blijft. De kinderen zijn in hun groep wisselend de jongste, de middelste of de oudste van de groep. Kinderen leren op die manier veel van elkaar. De oudere kinderen uit de klas kunnen de jongere als vanzelfsprekend helpen. Jongere kinderen zien om zich heen wat er op de langere termijn mogelijk is in de groep.

Vrijheden

We gaan er op school uit vanuit dat het bieden van vrijheid van keuze, tempo, werkduur, voorwaarden zijn voor een optimale ontwikkeling. De eigen vrijheid wordt begrenst door die van de ander. Wij leren en helpen de kinderen rekening te houden met de vrijheid van een ander en verantwoordelijk te zijn voor het eigen werk. Met deze aanpak blijken onze kinderen het ook in het reguliere voortgezet onderwijs goed te doen; ze zijn gewend hun werk te overzien en ook in de tijd uit te zetten. Het streven is dat ieder kind op De Boog hard bezig is aan het werk dat belangrijk is voor hem of haar.

Voorbereide omgeving

De omgeving zoals de klas, de speelplaats, en de gymzaal, is zo ingericht dat deze aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte. De omgeving zorgt dat de kinderen aan het werk kunnen met wat voor hen belangrijk is. Een belangrijke plaats in de klassen heeft het montessorimateriaal, dat speciaal voor onze vorm van onderwijs ontwikkeld is. Met deze materialen hebben de kinderen de mogelijkheid al handelend te leren en daarmee het begrip te verinnerlijken. De materialen staan in open kasten die vrij toegankelijk zijn.

De kinderen leren van elkaar in een open omgeving waarin verschillen geaccepteerd worden en die uitnodigt elkaar te helpen. Naast de speciale montessorimaterialen gebruiken we ook methodes voor rekenen, lezen, spelling, taal, begrijpend lezen en kosmisch onderwijs (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie etc.). Door onze combinatie van leermiddelen en methodes bieden we een aanbod dat de doelen voor het basisonderwijs dekt. Daarbij willen we dat de kinderen veel meer leren.

Zorg voor de omgeving

De kinderen hebben een actieve rol in het op orde houden van de omgeving. Dat start met het verzorgen van de eigen tafel, en een plantje in de onderbouw tot projecten gericht op duurzaamheid geïnitieerd door de bovenbouwers.

De rol van de leerkracht
Onze leerkrachten begeleiden de kinderen in de ontwikkeling en ze stimuleren de kinderen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Door nauwgezette signaleringen, observatie, toetsen en registratie in alle groepen, volgen de leerkrachten de vorderingen van het kind en anticiperen daarop door het kind aan te zetten tot het nemen van een volgende ontwikkelingsstap.

Het pedagogisch klimaat

We streven op school naar een prettig leefklimaat. Een klimaat waarbinnen ieder kind zich veilig en zeker voelt. Alleen in een veilige omgeving kan een kind zich optimaal ontplooien. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich zo goed ontwikkelen. We besteden daarom in de groep en in de school iedere dag aandacht aan sociale vaardigheden, groepsprocessen en pesten. Wij hanteren Taakspel in alle klassen en op BSO De Boog. Dit is een tevens erkend antipestprogramma

Nederlandse Montessorivereninging

De Boog is erkend door de Nederlandse Montessorivereniging. Daarvoor laat de school laten zien het onderwijs te baseren op 10 gulden criteria.
In de bijlage ziet u deze criteria.
Gulden Tien NMV.pdf

36e1cff88f0467dedca9b9a993c738677f8adc62c72e09128b9c1cd7957a3d06[1]
7118d3680b9147689a6ac6ffcbdf1b8ef069a04dbe1efbd100890aba9225f5a5[2]
60048209e035d7d8e96cad73192597cdf0d95b535dc44d242726f86c3f7f8839[1]

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.