Ouders en de school

Wij hechten als school bijzonder veel waarde aan het contact met de ouders. Dit contact is op verschillende manieren vormgegeven.

Contact

Van ouders naar school

Voor contact over uw kind of over de gang van zaken in de klas kunt u terecht bij de leerkracht. Die is daarover het best op de hoogte. U kunt voor korte vragen of voor het maken van een afspraak langskomen voor of na schooltijd.

Alle medewerkers van De Boog kunt u ook per mail bereiken. (de mailadressen staan op blz 10 van deze schoolgids). Mailen is handig voor praktische zaken. Maakt u zich zorgen, kom dan alstublieft een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Leerkrachten reageren zo spoedig mogelijk op de mail. Houdt u wel rekening met de werkdagen van de personeelsleden.

Van school naar ouders

De informatievoorziening over algemene zaken aan ouders doen wij liefst via mail of via de website. Hiermee besparen we veel papier en voorkomen we dat brieven in de tassen van kinderen blijven zitten. Soms zijn er verzoeken te vinden op de borden bij de klas.

U krijgt één keer in de twee weken de nieuwsbrief en daarnaast ook brieven over activiteiten in de bouw, de BSO of activiteiten waarvoor u uw kind kan inschrijven. Per gezin kunnen twee mailadressen worden opgegeven.

Op de website kunt u allerlei informatie over De Boog en Boogies Wonderland vinden.

Als wij u willen bereiken, maken we gebruik van de door u opgegeven telefoonnummers.

Ook worden de ouders geïnformeerd op de jaarlijkse ouderavond, specifieke klassenouderavonden en thema-avonden.

Op de jaarlijkse kijkwerkavond laten de kinderen aan ouders en andere geïnteresseerden hun werk en de school zien.

Op de landelijke open dag in maart kunnen geïnteresseerden van buiten school een indruk krijgen van een montessorischool in werking.

Drie maal per jaar wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek. Tweemaal per jaar ontvangt u vooraf een schriftelijke verslaggeving over de ontwikkelingen van uw kind

Als uw kind van onze BSO gebruik maakt, heeft u één keer per jaar een oudergesprek bij Boogies Wonderland.

Uw gegevens

Bij het versturen van de mail en het telefoneren merken we dat onze gegevens niet altijd kloppen. Iedere ouder heeft een inlogcode voor het ouderportal van De Boog ontvangen. Door in te loggen in ParnasSys, ons administratiesysteem. Kunt u uw gegevens controleren. Heeft u geen inlogcode of wachtwoord, ontvangt u de schoolmail niet, en/ of wilt u gegevens wijzigen, laat dat dan weten aan els@montboog.nl of directie@montboog.nl.

Afspraken over informatieverstrekking aan gescheiden ouders

We hebben afspraken over de informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Deze kunt u vinden onder downloads op onze website. In het kort komen de afspraken hier op neer:

De school neemt bij echtscheiding van ouders van een leerling een neutrale positie in ten opzichte van beide ouders.

We gaan er van uit dat beide ouders samen het gezag hebben en dat we aan beide ouders informatie geven. De uitnodiging voor een oudergesprek betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken.

Ouders zijn verplicht elkaar informatie te verschaffen en elkaar te raadplegen over belangrijke beslissingen over hun kind(eren).

De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling leeft. We hebben echter geen informatieplicht aan een nieuwe partner van een ouder. Nieuwe partners van een ouder mogen wel bij de gesprekken aanwezig zijn.

De Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) bespreken ouders samen met leerkrachten het beleid van de school. Dit kan het interne beleid zijn, maar ook beleid naar externe instanties als de gemeente of het bevoegd gezag. Dit gebeurt in goed overleg met de directie van de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

In de MR zitten drie leden vanuit het team en drie leden vanuit de ouders. Het voorzitterschap wordt beurtelings waargenomen.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn in een reglement vastgelegd, dat bij de school ter inzage ligt. Belangrijke bespreekpunten voor de MR zijn op hoofdlijnen de instemming met de financiën en de formatie van de school.

Daarnaast ontvangt de MR beleidstukken van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de SOPOH. Vanuit de GMR wordt de MR van de Boog gevraagd haar mening, advies of instemming te geven op aangeboden beleidsstukken.

Op de website van de school, www.montboog.nl, heeft de MR een eigen pagina met informatie over de werkzaamheden van de MR.

De MR is te bereiken op het volgend mailadres: MR@montboog.nl

De leden van de MR zijn in 2016-2017:

Martijn Uijlenhoed, ouderlid/ oorzitter
Renée Wustenhoff, teamlid, notulist, secretaris

Margriet de Boom, teamlid  

Sander van Golberdinge, ouderlid

Ronald Schreurs ouderlid

Eline van Delden, teamlid

De Ouderraad

De ouderraad coördineert daarnaast de verschillende ouderactiviteiten door middel van diverse werkgroepen, zoals de werkgroep bibliotheekbeheer, festiviteiten, enzovoort.

De ouderraad heeft een eigen statuut en is verantwoordelijk voor het verwerven en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderraad legt daar jaarlijks verantwoording voor af in de algemene jaarvergadering van de school in een exploitatieoverzicht van het afgelopen jaar en een begroting voor het lopende schooljaar.

Ook de OR heeft een eigen pagina op de website van de school.

De ouderraad is te bereiken op OR@montboog.nl .

Door de ouderraad worden voor het organiseren van activiteiten verschillende commissies samengesteld.

Klassenouders

Klassenouders worden gevraagd door de leerkrachten om hen bij te staan vooral met praktische hulp bij activiteiten in de klas ( bijvoorbeeld de organisatie van ouderhulp bij feesten, excursies en projecten etc.).

Hoofdluis

De hoofdluiscommissie van de school volgt de richtlijnen van de GGD als het gaat om de bestrijding van hoofdluis. Dit betekent, dat de school alle kinderen na elke schoolvakantie op de woensdagmorgen controleert op hoofdluis door een groep daartoe opgeleide ouders.

Als na controle blijkt, dat een kind hoofdluis heeft, worden zijn of haar ouders geïnformeerd. Het advies zal dan zijn het haar intensief te kammen met een speciale kam en dit meerdere dagen achter elkaar te blijven doen. Daarnaast kan met speciale middelen die verkrijgbaar zijn bij de apotheek of drogist de hoofdluis worden bestreden.

Na behandeling kunnen de kinderen gewoon naar school en zullen andere ouders worden geïnformeerd, dat er hoofdluis in de school is geconstateerd. Dit is dan tevens een oproep aan alle ouders, om hun kind(eren) extra te controleren en waar nodig te behandelen.

Hulpouders

Zonder de hulp van ouders zouden we veel activiteiten niet kunnen doen. Op school zijn verschillende ouders zeer actief om de Boog voor de kinderen nog interessanter te maken. Zo hebben wij bibliotheekouders, leesouders, ouders die meegaan op excursies, hulpouders bij sportdag en feesten enzovoort. 

Vervoer in personenauto’s

Het kan voorkomen dat op de ouders van een groep een beroep wordt gedaan om de kinderen te vervoeren met particuliere auto’s. Per bezoek zal er aan de ouders toestemming worden gevraagd om de kinderen op deze wijze te vervoeren. De afspraken over het vervoer in de eigen auto zijn:

Over de wettelijke regeling voor het vervoer van kinderen zegt Veilig verkeer Nederland het volgende:

“Kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten vervoerd worden in een goedgekeurd kinderzitje. Een kind mag dan ook op de voorstoel, maar dat heeft niet onze voorkeur. De achterbank is namelijk veiliger. Naast de basisregel is er ook een aantal uitzonderingen.

Meer kinderen dan zitplaatsen: U mag niet meer passagiers vervoeren dan er zitplaatsen (met autogordels) aanwezig zijn. Op een normale achterbank is ruimte voor maximaal drie personen.

Andermans kinderen vervoeren Als u af en toe, voor een kort ritje, andere dan uw eigen kinderen moet vervoeren (vanaf drie jaar en kleiner dan 1,35 meter) hoeven die andere kinderen geen kinderbeveiligingsmiddel te gebruiken. Zij mogen dan alleen op de achterbank vervoerd worden en moeten de veiligheidsgordel gebruiken.

Een ander vervoert uw kind Soms rijdt uw kind met iemand anders mee. Wilt u zeker weten dat uw kind veilig wordt vervoerd, draag dan uw kind over mét eigen autostoeltje. U geeft een goede vastzetinstructie voor het stoeltje én voor uw kind. Of u zet het stoeltje zelf vast.”

De school vindt dat veiligheid boven alles gaat. Daar waar mogelijk zitten kinderen kleiner dan 135 cm of in een kinderzitje of op een zitplaatsverhoger, zodat de kinderen veilig in de gordel kunnen zitten. De auto dient in een goede technische staat te verkeren. Het spreekt voor zich dat de bestuurder van de auto niet onder invloed is van medicijnen, alcohol en dergelijke. De bestuurder is tenminste voor WA verzekerd en heeft een inzittendenverzekering afgesloten.


 

6c32737604fdb3f5ec51e0e4959ef7cab45a6f11c1cd487825eca8761b3c82c6[1]
b8bd0c6ec05a6393ee61c88fa5d5efee07dc1bec916a493f9a4506237ae47270[1]
6e4c83865a5a0f2be1cff31ecaecae79a5c8b30fd382ad333cf77a4d069afa2e[1]

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.