Regels en regelingen

Klachtenregeling school en bestuur

Onderwijsinstellingen zijn sinds 1998 verplicht om een klachtenregeling ter beschikking te stellen. Ook SOPOH beschikt over een dergelijke regeling. Deze voorziet in een zorgvuldige behandeling van klachten ter bevordering van een veilig schoolklimaat.

Dit kunnen klachten zijn op het gebied van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie, maar kunnen ook gaan over gedragingen en beslissingen. De regeling is er voor zowel leerlingen en hun ouders als personeelsleden van de school. Het aanstellen van contactpersonen, een externe vertrouwenspersoon en een klachtencommissie zijn de drie pijlers waarop de regeling is gestoeld.

Contactpersoon

Alle scholen die onder SOPOH vallen beschikken over contactpersonen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Zij zorgen voor de eerste opvang, kunnen zo nodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, nemen contact op met de ouder(s) en zorgen voor een goede nazorg. Om deze taken goed te kunnen vervullen, hebben zij hiervoor een speciale training gehad.

De contactpersoon van onze school is Hettie de Vetten. U kunt een afspraak met haar maken op school  Haar mailadres is: hettie@montboog.nl

De volgorde van handelen bij het indienen van een klacht is verwoord in een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is te vinden op de website van SOPOH (www.sopoh.eu), op de website van de school en op te vragen bij de directie van de school.

Externe Vertrouwenspersoon

Indien de contactpersoon u door verwijst naar de externe vertrouwenspersoon of u neemt uit eigen initiatief contact op, dan gaat de externe vertrouwenspersoon na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Zij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Tevens begeleidt zij de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent zo nodig bijstand bij het doen van aangifte. De vertrouwenspersoon heeft ook een adviestaak aan het bevoegd gezag over de te nemen besluiten.

De externe vertrouwenspersoon van SOPOH is Mevrouw Heleen de Jong. Zij is socioloog en mediator. Zij heeft ervaring en deskundigheid op het terrein van klachtbehandeling.

U kunt haar telefonisch of per email bereiken en op de website is meer informatie te vinden.

T +31 (0)6 250 24 555

 info@heleendejongadvies.nl

 www.heleendejongadvies.nl

Voor zaken rondom integriteit heeft SOPOH een 2e externe vertrouwenspersoon.

Deze 2e externe vertrouwenspersoon is:

De heer Jaap de Knegt

T: 020 4974511 of 06 40353030

info@jaapdeknegt.nl

Landelijke klachtencommissie

Tot slot is er de mogelijkheid om een klacht die binnen de klachtenregeling valt voor te leggen aan een onafhankelijke commissie. SOPOH is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie In Utrecht. (postadres: Onderwijsgeschillen, Postbus 85191,3508 AD Utrecht, telefoon: 030 - 280 95 90  Bezoekadres: Gebouw "Woudstede", Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht).

De afspraken en regels die gelden bij het inschakelen van deze commissie kunt u lezen op www.onderwijsgeschillen.nl Deze commissie past hoor en wederhoor toe, verklaart de klacht gegrond of ongegrond en adviseert het bevoegd gezag over de te nemen maatregelen.

Rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag

De rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag staan uitgebreider beschreven in de onderwijsgids die u van het ministerie van O.C. en W. ontvangen heeft.

Onderwijsinspectie

Voor informatie over de inspectie kunt u terecht bij:

Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

 Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysisch geweld:

meldpunt van de vertrouwensinspectie is 0900-1113111 (lokaal tarief

Pestprotocol

Montessorischool De Boog wil de kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen.

De leerkrachten zorgen daarvoor door het scheppen van een veilig klimaat en een prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein. Ons uitgangspunt is dat alle kinderen op een prettige manier met elkaar leren omgaan. In veruit de meeste gevallen lukt dit door de afspraken te maken en te onderhouden. Eén van die afspraken is: “We zijn aardig voor elkaar. We gaan met respect met elkaar om”.

Het kan helaas ook voorkomen dat een kind door andere kinderen wordt gepest. In een dergelijk geval is er een ernstig probleem. De school moet zo handelen dat het pesten ophoudt en voorkomen wordt.

Wij hanteren een pestprotocol waarin vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van kinderen in voorkomende gevallen benaderen, beschreven staat. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de ernst en de specifieke aanpak van pestgedrag.

Het pestprotocol vindt u op www.montboog.nl onder downloads en is ook op te vragen bij de directie.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Boog is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan de kinderen en de ouders, ook aan hen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Van de beroepskrachten bij obs De Boog kan op basis van deze verantwoordelijkheden worden verwacht dat zij attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen. Hiervoor hebben wij een meldcode vastgesteld zodat iedereen weet welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Wij houden daarbij rekening met de wet bescherming persoonsgegevens, de wet op de jeugdzorg, de wet maatschappelijke ondersteuning en het veiligheidsbeleid van obs De Boog.

De meldcode vindt u op www.montboog.nl onder downloads en is ook op te vragen bij de directie.

b8bd0c6ec05a6393ee61c88fa5d5efee07dc1bec916a493f9a4506237ae47270[1]
ce6908c27dc877df725bd13102b9ae65fdb537e9bdb0cb5f753cc4e487d3bd9f[1]
60048209e035d7d8e96cad73192597cdf0d95b535dc44d242726f86c3f7f8839[1]

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.